De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

a.s.r. vindt een goede relatie met de inwoners belangrijk en wil graag iets terugdoen voor de inwoners. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, want a.s.r. heeft namelijk andere inkomsten nodig als er geen olifantsgras of iets dergelijks verbouwd gaat worden. De mate waarin er duurzame energie gerealiseerd kan worden bepaalt óf en hoeveel ruimte er beschikbaar komt voor natuur en recreatiegebied. De lusten en de lasten gaan hier hand in hand. De antwoorden die we middels de eerste vragenlijst ophalen zijn van belang om een goed beeld te krijgen van hoe de inwoners van Heinenoord zelf denken over mogelijkheden en wenselijkheid van een nieuwe inrichting van De Buitenzomerlanden. Daarom is het van belang dat we u goed informeren over de voordelen en uitdagingen die komen kijken bij het plaatsen van batterijen, het aanleggen van een klein of iets groter zonneveld, het verbouwen van olifantsgras of een combinatie van deze toepassingen.

Natuur en recreatie

debuitenzomerlanden.nl

Samen met de inwoners van Heinenoord onderzoeken we de mogelijkheden voor het genereren van andere inkomsten uit de toepassing van batterijen en zonnevelden. Deze inkomsten maken het dan, afhankelijk van het gekozen scenario, mogelijk om tot maximaal 32 hectare van het gebied in te richten als natuur en recreatiegebied. Toepassingen als fietsen, wandelen, hond uitlaten, evenementen, toegankelijke of gesloten natuur zijn maar een paar denkrichtingen. We zijn heel benieuwd waar de bewoners zelf aan denken.

Compensatiebos

debuitenzomerlanden.nl

Voor de aanleg van Natuurbegraafplaats Zomerlanden en voor de bouw van Windpark Oude Maas zijn noodzakelijk bomen gekapt. Het is belangrijk dat onze kostbare natuur beschermd wordt, en daarom worden die bomen één-op-één gecompenseerd door aanleg van een compensatiebos. Het streven is dat we nog verder gaan door meer terug te plaatsen dan strikt noodzakelijk. Ook dit maakt onderdeel uit van de verschillende mogelijkheden voor de gebiedsinrichting die we gezamenlijk onderzoeken. Het compensatiebos zal vrij toegankelijk worden. Het is dus van groot belang dat we een goed beeld krijgen van hoe de bewoners de uitwerking en het toekomstig gebruik van dit bos voor ogen zien.

Bodemverontreiniging

In opdracht van a.s.r. heeft TAUW een bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Het volledige onderzoek is hier te lezen.

Uit het onderzoek blijkt dat er lichte tot sterke bodemverontreiniging aanwezig is in het plangebied. Op onderstaande kaart wordt aangegeven waar de verontreiniging licht (gele bolletjes), matig (oranje bolletjes) en sterk (rode bolletjes) is.

debuitenzomerlanden.nl

Op basis van dit onderzoek heeft de grondbeheerder besloten om de meest oostelijke perceel (met rode bolletjes) volledig in te richten met bos of bos en een zonnepark, waardoor er geen agrarische activiteiten meer mogelijk zijn.

Zonneveld

debuitenzomerlanden.nl

Schone en hernieuwbare energie

Zonne-energie is een schone en hernieuwbare vorm van energieopwekking die de uitstoot van broeikasgassen vermindert, bijdraagt aan de bestrijding van klimaatverandering en de belasting van het milieu verlaagt.


Verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Zonne-energie kan helpen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, wat kan resulteren in stabielere energieprijzen en een vermindering van de geopolitieke risico’s die gepaard gaan met energie-import.


Verandering van het landschap en afname van biodiversiteit

Eerder was sprake van een plan om 30 hectare zonnepanelen te plaatsen. Dit zou een grote impact hebben op het landschap. Dit plan van Eneco is ingetrokken en wordt dus niet meer gerealiseerd.

In één van de huidige opties is een zonnepark van 10 hectare opgenomen. Dit ligt verder weg van Heinenoord en is landschappelijk goed in te passen door het te omringen met bos. Financiële opbrengsten van het zonnepark worden ingezet om een groter gebied in te richten voor natuur en recreatie.


Effect op geluidsbelasting van het windpark
De panelen zijn een hard oppervlakte wat een effect heeft op hoe het geluid van het windpark zich verspreid naar de omgeving. De effecten van het voorgestelde zonnepark zijn onderzocht door het gespecialiseerde bureau Bosch & van Rijn. De resultaten zijn hier te lezen. Het zonnepark is zo gepositioneerd dat het met deze omvang geen toename van geluidsbelasting op woningen veroorzaakt. De aanleg van het bos zal zelfs zorgen voor extra demping van geluid en een toename van achtergrondruis (ritselende bladeren) wat geluid van de windturbines verder maskeert.

Batterijen

debuitenzomerlanden.nl

VOORDELEN

Oplossing voor het overbelaste energienetwerk

Een van de belangrijkste voordelen van batterijen is dat zij een deel van de opgewekte kunnen energie opslaan waardoor er minder geïnvesteerd hoeft te worden in netuitbreiding. Batterijen bieden daarmee een oplossing voor de huidige netproblematiek. Wanneer energie wordt opgewekt door zonne- of windparken, kan het zijn dat er op bepaalde momenten meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt. Dit kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, wat weer kan leiden tot storingen. Door de energie op te slaan in batterijen kan deze energie later worden gebruikt, waardoor de pieken in energieproductie worden afgevlakt en de netproblematiek wordt verminderd.

 

Verlagen van prijsrisico’s

Een ander belangrijk voordeel van grootschalige batterijopslag is dat het kan helpen om de prijsrisico’s van zonne- en windparken te verminderen. Traditioneel worden deze parken aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en wordt de geproduceerde energie tegen de marktprijs verkocht. Dit kan leiden tot prijsschommelingen die de winstgevendheid van het project kunnen beïnvloeden. Door de energie op te slaan in batterijen kan deze later worden verkocht, wanneer de prijs gunstiger is.

 

 

UITDAGINGEN

Locatie

Bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag zijn er verschillende factoren waar rekening mee moet worden gehouden, waaronder het landschap, de veiligheid en de bereikbaarheid. Het landschap is belangrijk omdat grootschalige batterijopslag vaak in containers wordt verpakt. Hoewel deze containers relatief klein zijn, kunnen ze een kenmerkend object in het landschap worden als ze gezamenlijk worden geplaatst met een hekwerk eromheen. Daarom is het belangrijk om de locatie zorgvuldig te kiezen en rekening te houden met de impact op het landschap.

 

Veiligheid

Veiligheid is ook een belangrijke factor bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag. Lithium-ion batterijen zijn over het algemeen veilig in gebruik, maar er zijn risico’s verbonden aan deze technologie. Een van de grootste risico’s is de mogelijkheid van oververhitting, wat kan leiden tot een thermal runaway. Therman runaway kan resulteren in een felle brand en het vrijkomen van giftige stoffen. Daarom moeten de locaties zorgvuldig worden gekozen en moeten er adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken.

 

Bereikbaarheid

Tot slot is bereikbaarheid een belangrijke factor bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag. In geval van een incident is het belangrijk dat de locatie goed bereikbaar is voor hulpdiensten en dat het personeel van de opslagfaciliteit en de beheerder of gebruiker van het EOS weten hoe ze moeten handelen. Dit kan helpen om de risico’s te verminderen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Olifantsgras

debuitenzomerlanden.nl

Eerder was sprake van de mogelijke verbouwing van het gewas Olifantsgras. Met de voorliggende keuzes is de resterende ruimte voor het verbouwen van olifantsgras te beperkt, waarmee dit niet meer te verwachten is.