De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

a.s.r. vindt een goede relatie met de inwoners belangrijk en wil graag iets terugdoen voor de inwoners. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, want a.s.r. heeft namelijk andere inkomsten nodig als er geen olifantsgras of iets dergelijks verbouwd gaat worden. De mate waarin er duurzame energie gerealiseerd kan worden bepaalt óf en hoeveel ruimte er beschikbaar komt voor natuur en recreatiegebied. De lusten en de lasten gaan hier hand in hand. De antwoorden die we middels de eerste vragenlijst ophalen zijn van belang om een goed beeld te krijgen van hoe de inwoners van Heinenoord zelf denken over mogelijkheden en wenselijkheid van een nieuwe inrichting van De Buitenzomerlanden. Daarom is het van belang dat we u goed informeren over de voordelen en uitdagingen die komen kijken bij het plaatsen van batterijen, het aanleggen van een klein of iets groter zonneveld, het verbouwen van olifantsgras of een combinatie van deze toepassingen.

Natuur en recreatie

debuitenzomerlanden.nl

Samen met de inwoners van Heinenoord onderzoeken we de mogelijkheden voor het genereren van andere inkomsten uit de toepassing van batterijen en zonnevelden. Deze inkomsten maken het dan, afhankelijk van het gekozen scenario, mogelijk om tot maximaal 32 hectare van het gebied in te richten als natuur en recreatiegebied. Toepassingen als fietsen, wandelen, hond uitlaten, evenementen, toegankelijke of gesloten natuur zijn maar een paar denkrichtingen. We zijn heel benieuwd waar de bewoners zelf aan denken.

Batterijen

debuitenzomerlanden.nl

VOORDELEN

Oplossing voor het overbelaste energienetwerk

Een van de belangrijkste voordelen van batterijen is dat zij een deel van de opgewekte kunnen energie opslaan waardoor er minder geïnvesteerd hoeft te worden in netuitbreiding. Batterijen bieden daarmee een oplossing voor de huidige netproblematiek. Wanneer energie wordt opgewekt door zonne- of windparken, kan het zijn dat er op bepaalde momenten meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt. Dit kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, wat weer kan leiden tot storingen. Door de energie op te slaan in batterijen kan deze energie later worden gebruikt, waardoor de pieken in energieproductie worden afgevlakt en de netproblematiek wordt verminderd.

Verlagen van prijsrisico’s

Een ander belangrijk voordeel van grootschalige batterijopslag is dat het kan helpen om de prijsrisico’s van zonne- en windparken te verminderen. Traditioneel worden deze parken aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en wordt de geproduceerde energie tegen de marktprijs verkocht. Dit kan leiden tot prijsschommelingen die de winstgevendheid van het project kunnen beïnvloeden. Door de energie op te slaan in batterijen kan deze later worden verkocht, wanneer de prijs gunstiger is.

 

UITDAGINGEN

Locatie

Bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag zijn er verschillende factoren waar rekening mee moet worden gehouden, waaronder het landschap, de veiligheid en de bereikbaarheid. Het landschap is belangrijk omdat grootschalige batterijopslag vaak in containers wordt verpakt. Hoewel deze containers relatief klein zijn, kunnen ze een kenmerkend object in het landschap worden als ze gezamenlijk worden geplaatst met een hekwerk eromheen. Daarom is het belangrijk om de locatie zorgvuldig te kiezen en rekening te houden met de impact op het landschap.

Veiligheid

Veiligheid is ook een belangrijke factor bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag. Lithium-ion batterijen zijn over het algemeen veilig in gebruik, maar er zijn risico’s verbonden aan deze technologie. Een van de grootste risico’s is de mogelijkheid van oververhitting, wat kan leiden tot een thermal runaway. Therman runaway kan resulteren in een felle brand en het vrijkomen van giftige stoffen. Daarom moeten de locaties zorgvuldig worden gekozen en moeten er adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken.

Bereikbaarheid

Tot slot is bereikbaarheid een belangrijke factor bij de locatiekeuze voor grootschalige batterijopslag. In geval van een incident is het belangrijk dat de locatie goed bereikbaar is voor hulpdiensten en dat het personeel van de opslagfaciliteit en de beheerder of gebruiker van het EOS weten hoe ze moeten handelen. Dit kan helpen om de risico’s te verminderen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Zonneveld

debuitenzomerlanden.nl

VOORDELEN

 

Schone en hernieuwbare energie

Zonne-energie is een schone en hernieuwbare vorm van energieopwekking die de uitstoot van broeikasgassen vermindert, bijdraagt aan de bestrijding van klimaatverandering en de belasting van het milieu verlaagt.

Verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

 Zonne-energie kan helpen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, wat kan resulteren in stabielere energieprijzen en een vermindering van de geopolitieke risico’s die gepaard gaan met energie-import.

Economische voordelen en werkgelegenheid

Zonnevelden kunnen een nieuwe bron van inkomsten en werkgelegenheid bieden voor lokale gemeenschappen, door het stimuleren van de groene economie en het creëren van banen in de productie, installatie en het onderhoud van zonne-energiesystemen.

 

UITDAGINGEN

Verandering van het landschap en afname van biodiversiteit

Zonnevelden vereisen veel ruimte, wat kan leiden tot verlies van natuurlijke habitats voor dieren en planten. Dit kan resulteren in een afname van de biodiversiteit en verandering van het landschap. Bovendien kan de visuele impact van zonnevelden negatief zijn, vooral in gebieden met een hoge dichtheid van bebouwing of landschappelijke waarde.

Geluidsoverlast tijdens bouw
Tijdens de bouw en het onderhoud van zonnevelden kan er geluidsoverlast ontstaan, wat de levenskwaliteit van omwonenden kan beïnvloeden.

Grondmarkt en lokale gemeenschappen

Zonnevelden kunnen de druk op de grondmarkt verhogen en de verandering van landeigendom kan invloed hebben op lokale gemeenschappen.

 

AFWEGING

Om zowel de impact op de omgeving en omwonenden van zonnevelden als de voordelen van zonne-energie zorgvuldig af te wegen, is het van belang om goed te plannen en ontwerpen. Dit kan onder andere door:

  • Het kiezen van geschikte locaties: Geef de voorkeur aan locaties met een lagere landschappelijke waarde en vermijd gebieden met hoge biodiversiteit of gevoelige ecosystemen.
  • Participatie van lokale gemeenschappen: Betrek lokale gemeenschappen en belanghebbenden bij het plannings- en besluitvormingsproces om hun zorgen en belangen te adresseren.
  • Integratie van ecologische ontwerpprincipes: Bij het ontwerpen van zonnevelden kan rekening worden gehouden met ecologische principes, zoals het behoud van bestaande habitats, het creëren van groene corridors en het gebruik van inheemse plantensoorten. Dit kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en de natuurlijke omgeving.
  • Geluidsbeheersing: Maatregelen nemen om geluidsoverlast tijdens de bouw en het onderhoud van zonnevelden te minimaliseren, zoals het gebruik van geluidsreducerende materialen en technieken, en het beperken van werkzaamheden tot bepaalde tijden van de dag.
  • Zorgvuldige planning en samenwerking: Werk samen met lokale autoriteiten, grondeigenaren en andere belanghebbenden om zonnevelden op een manier te plannen die rekening houdt met de sociale, economische en ecologische belangen van de gemeenschap.
  • Monitoring en evaluatie: Implementeer een systeem voor het monitoren en evalueren van de impact van zonnevelden op de omgeving en omwonenden. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke problemen en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.
  • Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de planning, het ontwerp en de implementatie van zonnevelden, kan de impact op de omgeving en omwonenden worden geminimaliseerd, terwijl tegelijkertijd de voordelen van zonne-energie worden benut. Dit zal bijdragen aan een duurzamere en verantwoorde manier van energieopwekking die goed is voor zowel mens als milieu.

Olifantsgras

debuitenzomerlanden.nl

Olifantsgras, ook wel bekend als Miscanthus, is een snelgroeiend gewas met veel potentieel voor milieuvoordelen en kan een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzamere landbouw en energieproductie.

VOORDELEN

Vermindering van broeikasgasemissies

De teelt van olifantsgras kan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het vastleggen van CO₂ en het bieden van een duurzame bron van biomassa voor energieproductie.

Bodemerosiebestrijding

Olifantsgras heeft een uitgebreid wortelstelsel dat helpt om de bodem vast te houden en erosie te verminderen, wat vooral gunstig is in gebieden met een hoog risico op bodemerosie.

Biodiversiteit

De teelt van olifantsgras kan de biodiversiteit van de omgeving vergroten, doordat het gewas een habitat biedt voor verschillende soorten flora en fauna, waaronder vogels, zoogdieren en insecten. Dit wordt versterkt door de dikke strooisel laag die achterblijft na de oogst, wanneer het gewas zijn blad verliest.

Lokale economie en werkgelegenheid

De teelt van olifantsgras kan bijdragen aan de ontwikkeling van lokale economieën en werkgelegenheid creëren in landelijke gebieden, doordat het nieuwe mogelijkheden biedt voor de landbouwsector en aanverwante industrieën.

Lage input nodig van meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Olifantsgras heeft een lage input nodig van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, waardoor het minder belastend is voor het milieu dan traditionele gewassen. Het biedt een hoog rendement aan biomassa per hectare, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor de productie van hernieuwbare energie, bioplastics en papier.

UITDAGINGEN

Verandering van landschap

Olifantsgras kan tot drie meter hoog worden, wat het uitzicht van het landschap aanzienlijk kan veranderen. Dit kan leiden tot esthetische bezwaren van omwonenden.

Verkeersveiligheid en lawaaioverlast tijdens de oogst

De verkeersveiligheid en lawaaioverlast tijdens de oogst zal vergelijkbaar zijn met die van de oogst van andere gewassen. Bovendien is de schaduwwerking in bepaalde gebieden, zoals de buitenzomerlanden, niet van toepassing omdat er geen andere teelten direct grenzen aan deze percelen.

Zorgvuldige planning

Om de impact van de teelt van olifantsgras op de omgeving en omwonenden te minimaliseren, is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van de teeltlocatie en de belangen van de betrokkenen. Dit kan onder meer door zorgvuldige planning en overleg met omwonenden en belanghebbenden, het gebruik van duurzame teeltpraktijken, en het implementeren van effectieve beheermaatregelen. Ook kan het nuttig zijn om olifantsgras te combineren met andere gewassen in een gemengd landbouwsysteem, om zo de diversiteit van het landschap en de agrarische productiviteit te behouden.

Continu onderzoek

Daarnaast is het aan te raden om continu onderzoek te verrichten naar de teelt van olifantsgras, om zo de potentiële negatieve effecten beter te begrijpen en te beheersen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en technologieën die de duurzaamheid van de teelt van olifantsgras verder kunnen verbeteren.

Compensatiebos

debuitenzomerlanden.nl

Voor de aanleg van Natuurbegraafplaats Zomerlanden en voor de bouw van Windpark Oude Maas zijn noodzakelijk bomen gekapt. Het is belangrijk dat onze kostbare natuur beschermd wordt, en daarom worden die bomen één-op-één gecompenseerd door aanleg van een compensatiebos. Het streven is dat we nog verder gaan door meer terug te plaatsen dan strikt noodzakelijk. Ook dit maakt onderdeel uit van de verschillende mogelijkheden voor de gebiedsinrichting die we gezamenlijk onderzoeken. Het compensatiebos zal vrij toegankelijk worden. Het is dus van groot belang dat we een goed beeld krijgen van hoe de bewoners de uitwerking en het toekomstig gebruik van dit bos voor ogen zien.