Voor de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden in Heinenoord richtte gemeente Hoeksche Waard eind 2021 de werkgroep ‘De Buitenzomerlanden’ op. Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden.

De Buitenzomerlanden
samen met de inwoners van Heinenoord

Voor de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden in Heinenoord richtte gemeente Hoeksche Waard eind 2021 de werkgroep ‘De Buitenzomerlanden’ op. Deze werkgroep draagt zorg voor een transparante procedure en besluitvorming over de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden.

Meebeslissen

In het voorjaar van 2023 stelde de werkgroep een eerste vragenlijst op voor alle inwoners van Heinenoord. Van 29 april tot en met 29 mei ontvingen de inwoners van Heinenoord een vragenlijst over de inrichting van het gebied. De resultaten van deze eerste vragenlijstronde en de vervolgstappen zijn bekend.

debuitenzomerlanden.nl

Resultaten vragenlijst

Op 14 juni 2023 besprak de werkgroep de resultaten van deze vragenlijsten. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten van deze eerste vragenlijst.

Een kwart van de inwoners vulden de vragenlijst in

Van 29 april tot en met 29 mei 2023 kon elke inwoner van Heinenoord van 16 jaar en ouder de online of schriftelijke vragenlijst invullen. De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is naar 2.949 inwoners verstuurd. Hiervan vulden 732 inwoners de vragenlijst in. Dit is een kwart van de inwoners van Heinenoord.

Gewenste mate van invloed inrichting De Buitenzomerlanden

De meerderheid van de inwoners (81%) geeft aan mee te willen denken om invloed te kunnen hebben op hoe De Buitenzomerlanden in de toekomst worden ingericht.

 

Gewenste functies in het gebied

Uit de resultaten van de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan:

  • Wandelgebied
  • Open en/of gesloten natuurgebieden
  • Recreatie
  • Bosgebied
  • Hond uitlaten
  • Natuurspeeltuin
  • Fietspaden

De inwoners deden ook nieuwe suggesties voor een gewenste gebiedsinrichting. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Laat de natuur haar gang gaan
  • Rust/geen recreatie of evenementen
  • Uitkijktoren of uitzichtpunt

Gespreksronde

 

Op basis van alle uitkomsten zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, de provincie, de grondeigenaar a.s.r., het Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en met Staatsbosbeheer. Al deze organisaties hebben zeggenschap over (een deel van) het gebied.

 

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap weet nog niet wat ze in de toekomst wil met de percelen binnen het plangebied. Onderstaande blauw gearceerde percelen vallen daarmee buiten het plangebied.

debuitenzomerlanden.nl

Provincie Zuid Holland

De provincie staat achter de herinrichting van Buitenzomerlanden. Wanneer agrarische grond wordt omgezet in bos ondervindt de grond een waardedaling voor de grondeigenaar. De provincie heeft subsidie beschikbaar voor de waardedaling van deze grond. De aanlegkosten worden niet vergoed.

 

De gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard is geen eigenaar van de grond. Zij moet wel de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan beoordelen en goedkeuren. Daar staat de gemeente positief in. Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten tussen de grondeigenaren en de gemeente om te waarborgen dat de gekozen optie wordt uitgevoerd volgens de plannen. Maar ook om te waarborgen dat die uitvoering voor de toekomst blijft zoals afgesproken is.

 

Grondbeheerder a.s.r.

De Buitenzomerlanden zijn in de jaren zeventig opgehoogd met havenslib. Uit bodemonderzoek leren we dat in het westelijk deel vooral puin te vinden is. In het lagere, oostelijke deel, komt matige tot sterke verontreiniging voor beneden de bouwvoor. De bouwvoor zelf is hooguit licht belast en zolang er niet te diep wordt geploegd, geschikt voor de teelt van landbouwgewassen. Maar voor de zekerheid worden op alle eigendommen van a.s.r. in de Buitenzomerlanden geen consumptiegewassen meer geteeld.

Door het wijzigen van de bestemming zal het meest oostelijke perceel nu definitief aan de landbouw worden onttrokken. Mocht de meerderheid kiezen voor ontwerprichting 2 dan zal ook het westelijke perceel aan de landbouw worden onttrokken en worden beplant met bos.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.

 

Stedin

Eerder was er al sprake van het plaatsen van een opslaglocatie voor opgewekte stroom. U heeft ongetwijfeld gelezen dat netwerkbeheerder Stedin grote problemen ondervindt bij het transport van energie bij heel zonnig of winderig weer. Zonnepaneelinstallaties van bewoners worden daarom soms uitgeschakeld. Een deel van de oplossing van dit probleem zit in de plaatsing van een batterijopslag. Deze is daarom ook opgenomen in de opties die u voorgelegd krijgt.

Kosten en baten

Bij dit grote project kunnen we niet om de zakelijke kant heen. Het gaat om veel geld. Niet alleen voor de  eerste inrichting, maar ook voor de onderhoudskosten in de jaren daarna.


Aanlegkosten

Dit zijn de kosten voor de inrichting van het terrein: zoals het aanschaffen en planten van bomen, het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van banken. Vanuit het windpark en de natuurbegraafplaats is er geld gereserveerd om 3,5 hectare bos aan te planten.


Beheerskosten

De nieuwe inrichting van het gebied vraagt om actief beheer, dit brengt periodieke kosten met zich mee. Snoeien, maaien, vuil opruimen enz.

 

Afwaardering grond

Wanneer de bestemming van de grond wordt veranderd van ‘agrarisch’ naar bijvoorbeeld natuur, dan heeft dit een grote impact op de waarde van de grond.

 

Inkomstenderving

De grondeigenaar ontvangt nu jaarlijks een pachtvergoeding vanwege het agrarisch gebruik van de grond. Deze inkomsten vallen weg voor de grond die wordt gebruikt voor natuur en recreatie.

 

Batterijproject

Renewable Factory is van plan een batterijproject te bouwen voor de netbalans in de Hoeksche Waard. Naast de voordelen voor het elektriciteitsnet van de Hoeksche Waard levert dit ook een jaarlijkse vergoeding op voor de grondeigenaar waarmee gederfde inkomsten (deels) gecompenseerd worden.

 

Subsidie provincie

Dit zorgt ervoor dat de waardedaling voor grond die wordt omgezet in bos wordt vergoed. Grond waar geen bos wordt gerealiseerd (paden, open ruimte) wordt niet vergoed, hiervoor draait de grondeigenaar zelf op voor de waardedaling.

 

Zonnepark

Wanneer een zonneveld van 10 hectare bij de windturbines wordt gerealiseerd resulteert dat in extra jaarlijkse inkomsten waarmee meer grond omgezet kan worden van ‘agrarisch’ naar ‘natuur & recreatie’.