Het zonnepark

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas een zonnepark van ca. 30 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame energie op en wordt in samenhang met het Windpark Oude Maas ontwikkeld. Het windpark wordt door REF (Renewable Factory) en Eneco gerealiseerd. Eind september 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om het plan van het zonnepark verder uit te laten werken volgens de gestelde voorwaarde en te starten met de voorbereidingen voor het zonnepark.

Dit betekent dat de ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het zonnepark. Eneco heeft zich (als lid van Holland Solar) verbonden aan de Gedragscode Zon op Land en hanteert de principes als daarin vastgelegd.

Voor de ontwikkeling van het zonnepark vinden wij het belangrijk omwonenden te informeren en betrekken. Hieronder leest u hoe wij dat willen doen.

Landschappelijke inrichting

Bij de ontwikkeling van zonneparken houdt Eneco rekening met de landschappelijk waarden die aanwezig zijn binnen een gemeente of regio. Bij dit beoogde zonnepark is er volgens de initiatiefnemers sprake van een mooi voorbeeld van een landschappelijk passende locatie. Met de beperkte hoogte van de panelen ten opzichte van de aanliggende dijk blijft de openheid van het landschap behouden.

Uitgangspunten ontwerp & Landschappelijke inpassing
Hieronder de uitgangspunten zoals die er nu liggen:

  • Inpassen in landschap door de dijk en aanwezige paden te volgen.
  • Hekwerk ter preventie van terreinbetreding door onbevoegden, maar wel met vrije doorgang voor kleine dieren. Het hekwerk wordt bij voorkeur geplaatst uit het zicht achter een haag.
  • Openingen in de haag, met informatieborden over het zonnepark, de gemeentelijke ambities en de deelname van lokale belanghebbenden. Vanaf de opening hebben passerende recreanten zicht op het zonnepark
  • Hoeksche Waard Landschap (HWL) is aangehaakt bij het project en denkt mee over de landschappelijke inpassing van het zonnepark.
  • Voorafgaand aan de definitieve uitwerking van het ontwerp gaan we in overleg met partijen zoals het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard (KHW). Wij vragen het KHW mee te denken over welke aspecten volgens hen, met het oog op de ruimtelijke kwaliteit, van belang zijn bij het ontwerp van het beoogde zonnepark.
     

Afbeelding

Financiële participatie

Financiële participatie betreft geen zaak voor uniforme regels maar iets dat per project vorm kan krijgen. De gedachte dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee mee te profiteren en mee te doen aan de energietransitie staat centraal. Ook is de ambitie het streven naar 50% lokaal eigendom van de productie, wat aansluit bij de ambitie als geformuleerd in het Klimaatakkoord.

Als de uiteindelijke invulling voor financiële participatie is uitgewerkt, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer(s).

Mogelijkheden voor financiële participatie:

  • Eneco StukjeZon®
    Met Eneco StukjeZon® wekken omwonenden stroom op via een paneel in het zonnepark Heinenoord. Inwoners van Heinenoord kunnen zo zonne-energie opwekken zonder panelen op eigen dak. Vanuit het zonnepark wordt 50% van de elektriciteitsproductie lokaal aangeboden aan de inwoners van Heinenoord.
  • Samenwerking lokale energiecoöperatie
    Ambitie is om de mogelijkheid te onderzoeken om de participatie gezamenlijk met een lokale co-operatie te organiseren.


Heeft u vragen? Stel hier uw vraag:

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.